DZPPV - 20 godina drustva
srpskiEnglsihMagyarDeutche
UČLANJENJE user

Članarina za pojedince za 2015. godinu iznosi 800 dinara (za zaposlene), odnosno 600 dinara (za nezaposlene, učenike, studente i penzionere). Uz članarinu se, po želji, može uplatiti i cena publikacija (jedan primerak časopisa „Ciconia“ i dva primerka časopisa „Detlić“. Ukupna cena članarine sa publikacijama za zaposlene iznosi 1000 dinara, a za nezaposlene, učenike, studente i penzionere 800 dinara.

Članarina za škole, neprofite institucije i organizacije za 2015. iznosi 2000 dinara. Uz članarinu se dobija 5 primeraka svakog broja magazina „Detlić“ i jedan primerak časopisa „Ciconia“.

Članarina za kompanije iznosi 3000 dinara. Uz članarinu se dobijajudva primerka magazina „Detlić“ i primerak časopisa „Ciconia“.

Članarina za sve kategorije članova van Srbije iznosi 30 EUR. Uz članarinu se dobijaju dva primeraka magazina „Detlić“ i jedan primerak časopisa „Ciconia“.

Molimo Vas da prilikom uplate uplatnicu popunite na sledeći način: pdf

Nakon uplate, jedan primerak uplatnice pošaljite skeniran na e-mail sekretara ili običnom poštom na adresu Društva.

kontakt za učlanjenje »

Ornitološki časopis Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Ciconia je prva publikacija koju je izdalo Društvo i jedina koja izlazi od osnivanja Društva. Danas, posle dve decenije izlaženja, Ciconia je glavni izvor naučnih informacija o pticma u Srbiji i jedini redovan ornitološki informator kod nas. Izdajemo ga jednom godišnje.
detaljnije »
Magazin za ljubitelje divljih ptica u Srbiji. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije od 2008. izdaje Detlić, popularni magazin za ljubitelje divljih ptica. U njemu, na svima pristupacan način, obaveštavamo naše članove i sponzore, kao i sve zainteresovane ljubitelje prirode i širu javnost o svetu ptica i našim naporima da ih sačuvamo. detaljnije »
AKTIVNOSTI

Čime se bavimo?

Od svog osnivanja Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije posvećeno je:

• zaštiti, proučavanju ptica, njihovih staništa i ekoloških potreba u Vojvodini i celoj Srbiji

• objavljivanju podataka o biologiji ptica u našoj zemlji (posebno o rasprostranjenju i brojnosti)

• razvijanju mreže aktivnih posmatrača ptica i ljubitelja prirode

• edukaciji javnosti o ugrožavanju i zaštiti našeg ptičjeg sveta

• saradnji sa raznovrsnim korisnicima prostora na kojima ptice žive (bez obzira da li se radi o zaštićenim prirodnim dobrima ili ne)

• međunarodnoj saradnji sa ciljem razvijanja zajedničkih aktivnosti na zaštiti ptica

• i popularizaciji potrebe za njihovom zaštitom.

Naši projekti, ali i učestvovanje naših članovima u projektima drugih organizacija imaju za cilj da aktivnim pristupom u zaštiti ptica i njihovih staništa pomognu da bi se sprečilo izumiranje bilo koje vrste i narušavanje prostora u kojima žive, a koji čini našu zajedničku prirodnu baštinu. Briga o njoj je naša zajednička obaveza, i upravo zbog toga je potrebno naše angažovanje da bismo tu obavezu ispunili. Isgtovremeno, prema važećim zakonskim propisima, to je obaveza i izvršne vlasti Republike Srbije, sa čijim institucijama Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije sarađuje u zaštiti naših ptica.

Zaštita ptica je naš prvenstveni zadatak. Svaka vrsta ima svoje mesto u prirodi, ekološki nezamenjivo, u svom staništu. Razvojem ljudskih aktivnosti (u Vojvodini posebno razvojem poljoprivrede, nizijskog šumarstva, vodoprivrede i infrastrukture), velike površine koje su pokrivala su zauvek nestale, čime su mogućnosti za egzistenciju živog sveta uveliko smanjene. Naši članovi imaju znanje, sposobnost i volju da na terenu, direktnim angažovanjem pomognu da ni jedna vrsta ne izumre i da se mogućnosti preživljavanja za svaku od njih unaprede. Od oko 240 vrsta koje se gnezde u Srbiji 193 se gnezde u Vojvodini. Ukupan broj vrsta koji je zabležen u Srbiji iznosi oko 350.

Proučavanje ptica je nezamenjivi deo naših terenskih aktivnosti od samog početka rada Drruštva. Beleške o zadržavanju ptica na pojedinim lokalitetima, o njihovoj brojnosti, posebno u periodu gnežđenja, proučavanje njihove geografske rasprostranjenosti, životnih navika, biologije gnežđenja, dinamike seobe, ishrane i drugih aspekata, zadatak je ornitologije, kojim se naši članovi bave. Društvo je posebno ponosno što u svojim redovima ima raznovrstan spektar osoba koje se bave proučavanjem ptica, od ljubitelja izleta, preko kolekcionara ornitoloških članaka, prstenovača ptica, šumara, ribolovaca, ekoloških aktivista, lovaca-ljubitelja prirode, radnika u zaštićenim prirodnim dobrima, profesionalnih ornitologa, zaštitara prirode, profesora biologije na školama i univerzitetima, kao i doktora nauka. Svi oni svoje naučne radove i druge rezultate proučavanja ptica objavljuju u ornitološkom časopisu Ciconia (lat. roda).

Mreža članova Društva je razgranata i pokriva sva važnija područja za ptice, sva veća mesta u Vojvodini i celoj Srbiji. To nam omogućava realizaciju lokalnih projekata, delovanje kada su u pitanju lokalne akcije zaštite i druge hitne potrebe, ali i međusobno povezivanje prilikom sprovođenja regionalnih ilinacionalnih projekata sa brojnim učesnicima. Ipak, želimo da naše aktivnosti privuku što više novih članova koji bi u svojim sredinama ostvarivali našu misiju i pridoneli zajedničkom cilju.

Edukacija javnosti je sastavni deo našeg posla. U Srbiji, opterećenoj tranzicionim problemima, zaštita biodiverziteta oduvek se nalazila nisko na listi društvenih prioriteta. U takvom okruženju, delovanje Društva mora uvek biti edukativno, a ostvaruje se stalnom komunikacijom sa javnošću, predavanjima, izdavanjem i distribucijom propagandnih materijala, uključivanjem školske populacije u naše aktivnosti kao i izdavanjem i distribucijom našeg popularnog magazina „Detlić“ koga izdajemo zajedno sa Ligom za ornitološku akciju Srbije.